Revír

Poľovný revír  BRDO Ostrá Lúka sa rozprestiera na náhornej planine neďaleko rieky Hron v Slovenskom stredohorí, a to po ľavej strane v smere toku rieky Hron od mesta Zvolen. Územne patrí do okresu Zvolen, katastrálne spadá do území obcí Ostrá Lúka, Hronská Breznica a Bacúrov. Až 64 percentlesných pozemkov sa nachádza v chranenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v územie európskeho významu Sklaka. Vzdialenosť revíru od Bratislavy (po rýchlostnej komunikácii R1) je cca 190 km.

Celková výmera poľovného revíru je 2040 ha, z toho lesné pozemky tvoria 1145 ha, a poľnohospodárske pozemky 895 ha. Lesná pozemky sa nachádzajú v lesnej oblasti Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec.

Poľnohospodárske pozemky tvoria predovšetkým orná pôda, lúky a pasienky. Najnižším miestom revíru je pobrežná časť rieky Hronu, najvyšším miestom je vrch Vápená s výškou 680 m.n.m.

Lesnatosť revíru je 56%, pričom zastúpenie listnatých drevín predstavuje 90%. Z lesných pozemkov sú 50 percent lesy hospodárske, 17 percent lesy ochranné a 34 percent lesy osobitného určenia (na lesnícky výskum a výučbu). Lesné pozemky sa nachádzajú v 1. stupni ochrany prírody (30 percent) a v 2. stupni (70 percent).

Súvislé lesné komplexy tvoria listnaté porasty zo zastúpením v prevažnej miere duba, buka, hrabu či lipy, z ihličnatých je to smrek, borovica a smrekovec. Územie revíru je členité, striedajú sa údolia a kopce. Polia a lúky sú na rovine, pasienky a lesy sú väčšinou v kopcovitom teréne.

Revír je sprístupnený dostatočným množstvom lesných ciest a poľovníckych chodníkov. Vzhľadom na dostatočné množstvo lesných ciest a pravidelne udržiavaných poľovníckych chodníkov a vysokých posedov je možnosť loviť zver postriežkou, ako aj posliedkou.

Poľovný revír je zaradený do III. akostnej triedy, kde je hlavnou zverou zver srnčia, a pridruženou jelenia, muflónia, danielia a diviačia. Z pernatej zveri je to najmä kačica divá a ojedinele bažant. Okrem uvedených hlavných druhov poľovnej zveri je možné v revíri stretnúť jazveca a líšku, ojedinele aj rysa, medveďa a mačku divú.

Úživnosť revíru pre zver je dobrá. Dostatok krmiva poskytujú každoročné úrody bukvy a žaluďa ale tiež svedomité a odborné prikrmovanie zveri členmi PZ. V rámci komplexnej starostlivosti je v revíri vybudovaný dostatočný počet kŕmnych zariadení na jadrové i objemové krmivo, a tiež zodpovedajúci počet soľníkov. Revírom pretekajú aj potoky Jasenica, Urpachy a Slaný potok, ktoré zabezpečujú dostatok vody pre zver aj v letných mesiacoch.

V revíri (v obci Ostrá Lúka) je vybudovaný umelý brloh, ktorý je využívaný pri príprave poľovných plemien psov na skúšky v brlohárení, ako aj pri samotných skúškach.


Klíma je mierne teplá až teplá, mierne vlhká. Priemerné ročné zrážky sú 600-700 mm, priemerná ročná teplota 6-8,5° C. Vegetačné obdobie trvá v priemere 165-180 dní, snehová prikrývka 40-60 dní.

Fotogaléria: Revír

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode