Poľovnícke tradície a obyčaje

18.06.2013 15:44

Každému začínajúcemu poľovníkovi chvíľu trvá kým si osvojí zásady a zvyky podľa ktorých sa správajú poľovníci pri výkone práva poľovníctva a pri poľovníckych podujatiach. Nie každý poľovnícky harcovník vie povedať mladšiemu, prečo sa tá alebo oná poľovnícka zásada  dodržiava. Jednoducho tieto zásady sa tradujú z pokolenia na pokolenie a ich dodržiavaním sa stávajú poľovníckym zvykom, poľovníckou tradíciou.

Je nepreberné množstvo príkladov tradičného poľovníckeho správania, zvykov, obyčajov a zásad, bez ktorých by naše poľovníctvo určite nebolo také krásne, akým je.

Pripomeňme si aspoň niektoré základné poľovnícke zvyky.

Poľovnícky pozdrav

Už od dávna sa poľovníci pri poľovačkách navzájom zdravia pozdravom Lovu zdar! Bežným pozdravom poľovníkov pri dennom, spoločenskom a úradnom styku je Poľovníctvu zdar! Pri streleckých pretekoch a podujatiach sa poľovnícki strelci zdravia Streľbe zdar!

Jedným z najznámejších zvykov poľovníkov je pripíjanie si ľavou rukou.

Poľovnícke zálomky

Tradícia poľovníckych zálomkov má svoje korene v dávnej minulosti. Prvá zmienka je z obdobia 15. storočia, na drevorezbe, ktorá znázorňuje poľovníkov majúcich svoje klobúky ozdobené vencami z dubového lístia. Aj poľovnícke zálomky prešli svojím vývojom a dnes sú neoddeliteľnou súčasťou našej poľovníckej kultúry. Poľovnícke zálomky môžeme rozdeliť do troch skupín.

Prvú skupinu tvorí posledný hryz, posledný zob a strelecký zálomok. Druhú skupinu tvoria smútočné zálomky, ktoré sa používajú pri smútočných obradoch. Tretiu skupinu tvoria účelové zálomky (nástrelový, stanovištný a pod.), ktoré sa však používajú len zriedkavo.

Posledný hryz je zálomok odlomený (nie odrezaný) konárik (listnatý alebo ihličnatý), v okolí ktorého zver zhasla, ktorý vložíme ulovenej zveri do papule. Pri pernatej zveri dáme do zobáka posledný zob. Strelecký zálomok je zálomok jemne namočený do farby ulovenej zveri a patrí strelcovi. Strelec si pripevní zálomok na pravú stranu klobúka a nosí ho do polnoci.  Pri odovzdávaní streleckého zálomku stojí strelec pri chrbte ulovenej zveri, ležiacej na pravom boku s posledným hryzom v papuli, pušku má na ľavom pleci. Oproti stojí sprievodca, obidvaja majú obnažené hlavy. Sprievodca má už zálomok namočený vo farbe, položený na klobúku lícnou stranou smerom hore tak, že zálomok odlomeným koncom smeruje k strelcovi. Zálomok podáva ľavou rukou so slovami „ Blahoželám k dosiahnutému úlovku a podľa starej poľovníckej tradície prijmite tento zálomok, ktorý vám bude pripomínať túto slávnostnú chvíľu. Lovu zdar!“ Strelec vezme zálomok, poďakuje pozdravom zdar a podá sprievodcovi pravú ruku a upevní zálomok na pravú stranu klobúka. Ak postrelenú zver dohľadal pes, strelec ulomí časť zálomku a dá vodičovi psa, ktorý ho zasunie psovi za obojok.

Posledná pocta ulovenej zveri

Poslednú úctu ulovenej zveri vzdávame pri ulovení všetkej zveri, bez ohľadu na pohlavie a vek. Po ulovení a presvedčení sa, že zver zhasla, úspešný strelec pri nej chvíľu postojí s obnaženou hlavou. Úctu ulovenej zveri prejavíme posledným hryzom. Položíme zver na pravú stranu a zálomok dáme aj na telo zveri. Ak je ulovená zver samčieho pohlavia, tak zálomok smeruje zlomeným koncom k hlave (zvýraznenie parožia), u samičej zveri naopak (zvýraznenie materstva). Pri vyvrhovaní zaobchádzame so zverou s úctou, zver nikdy neprekračujeme. Vyvrhnutú zver nakladáme na dopravný prostriedok aj so zálomkom v papuli tak, aby jej hlava smerovala k zadnej časti voza, a tak sa symbolicky rozlúčila so svojím domovom.

Pasovanie za poľovníka

Ceremoniál prijímania za poľovníka má svoj pôvod pravdepodobne v obrade pasovania za rytiera. Dnes sa používa zvyčajne na slávnostnom ukončení skúšky z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok. V poľovníckych združeniach sa môže prijatie za člena urobiť slávnostne odovzdaním pamätného listu (môže byť aj pasovací list), ktorý po prijatí odovzdá novoprijatému členovi predseda a poľovnícky hospodár. Predseda odovzdáva pamätný list a podáva novému členovi pravú ruku so slovami: „Tento pamätný list nech sa ti stane trvalou spomienkou na chvíle, kedy si bol ako člen prijatý do nášho poľovníckeho združenia“.

Pasovanie na lovca

Pasovanie na lovca určitého druhu zveri sa vykoná vtedy, keď poľovník uloví prvý kus daného druhu zveri. Úspešný strelec pokľakne na pravé koleno, pušku drží v pravej ruke opretú pätkou o zem, ľavú ruku položí na trofej, alebo hlavu ulovenej zveri. Pasujúci sa zľahka dotkne poľovníckou dýkou jeho ľavého ramena a povie: „Týmto úderom ťa v mene svätého Huberta, nášho patróna pasujem na lovca (jeleňov, srncov, muflónov a pod.), pamätaj, že zver musíš najprv chovať, chrániť a len potom sa jej poľovníckym spôsobom zmocniť. Druhým úderom ti blahoželám k uloveniu tvojho prvého (jeleňa, diviaka a pod.). Tretím úderom ti pripomínam, aby si vždy a za každých okolností zostal čestným poľovníkom, statočným členom našej poľovníckej rodiny a oddaným ochrancom našej krásnej prírody. Prajem ti Lovu zdar“. Inou známou alternatívou je, že úspešný poľovník si ľahne na ulovenú zver a vedúci poľovačky, prípadne najstarší poľovník ho švihá po zadnej časti tela so slovami: "Pasujem ťa na lovca jeleňov (podobne aj na inú zver) s tým, že musíš zver najprv chovať, chrániť a len potom sa jej aj poľovníckym spôsobom zmocňovať."Počas pasovania majú strelec aj pasujúci klobúky na hlave. Potom úspešný strelec vstane, pasujúci mu podá pravú ruku a zároveň mu odovzdá „Pasovací list na lovca (druh zveri)“. V Pasovacom liste sú uvedené tieto údaje: meno a priezvisko lovca, miesto a dátum ulovenia zveri, podpis pasujúceho.

Cieľom poľovníckych tradícií je podporovať súdržnosť kolektívu, slušný vtip a veselosť, majú upevňovať bezpečnosť pri love, zvýrazňovať a podporovať myšlienky ochrany prírody a zveri. Majú poľovníkov vychovávať a viesť k humánnemu prístupu k zveri, k lovu i k úprimnému priateľstvu jedného k druhému, majú vychovávať oddaných poľovníkov, ktorí budú dobre reprezentovať poľovníctvo i pred širokou nepoľovníckou verejnosťou.

Poľovnícke tradície viažuce sa k spoločnej poľovačke na diviačiu zver si priblížime v samostatnom článku ktorý uverejníme pred začiatkom obdobia spoločných poľovačiek.

© 2013- 2014 PZ BRDO I. Ostrá Lúka

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode